Будівництво

На підприємстві всі будівельні та монтажні роботи виконуються працівниками і робітниками підприємства у суровій відповідності до зазначенних нижче Державних Будівельних Норм України.

 


ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

ДБН А.3.1-5-2009

Управління, організація та технологія

Організація будівельного виробництва

Management, organization and tehnology
Organization of a building production

Чинні від 01 січня 2012 року

1. РОЗРОБЛЕНО:

Науково-дослiдний iнститут будiвельного виробництва
В. Балицький, д-р техн. наук, проф.; В. Вернигора, канд. техн. наук;

О. Палiйський, канд. техн. наук; П. Григоровський, канд. техн. наук;

В. Іваненко, канд. техн. наук (науковий керiвник); В. Садовський, канд. техн. наук (вiдповiдальний виконавець);

В. Снiсаренко, д-р техн. наук; О. Сокол; С. Старовойтов, iнж.

2. ПОГОДЖЕНО:

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України
(Висновок вiд 20.10.2008 № 710)

Мiнiстерство охорони здоров’я України

(лист вiд 17.10.2008 № 05.03.02-13/16-16114)

3. ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Державний департамент пожежної безпеки Мiнiстерства з питань надзвичайних ситуацiй України (лист вiд 17.11.2008 № 31/4/7776)

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду (лист вiд 23.10.2008 № 01/02-10в-13/9136)

Державний департамент державної автомобiльної iнспекцiї МВС України
(лист вiд 08.10.2008 № 4/7-8621)

Державний комiтет України iз земельних ресурсiв
(лист вiд 11.09.2008 № 14-13-11/10231)

4. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Управлiння економiки та розвитку будiвельної дiяльностi Мiнрегiонбуду України накази Мiнрегiонбуду України вiд 25.12.2009 № 689, вiд 31.08.2010 № 334, 25.05.2011 № 53, чиннi з 2012-01-01

5. НА ЗАМІНУ

ДБН А.3.1-5-96 «Органiзацiя будiвельного виробництва»

Цi Норми1встановлюють загальнi вимоги до органiзацiї будiвельного виробництва пiд час нового будiвництва, реконструкцiї iснуючих будiвель i споруд, технiчного переоснащення дiючих пiдприємств (далi будiвництво) об’єктiв будь-якого призначення.

_____________

1)У зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi» окремi положення цих Норм вiдкоригованi.

Цих вимог повиннi дотримуватись усi учасники будiвництва, незалежно вiд форм власностi i вiдомчої належностi.

Вимога цих Норм не поширюються на органiзацiю будiвельного виробництва пiд час здiйснення капiтального ремонту та реставрацiї iснуючих будiвель i споруд.

По окремих видах спецiального будiвництва в доповнення до цих Норм слiд враховувати вимога вiдомчих нормативних документiв, прийнятих у встановленому порядку, якi вiдображають специфiку такого будiвництва.

Перелiк законодавчих та нормативно-правових актiв i нормативних документiв, на якi зробленi посилання в цих Нормах, наведено у додатку А.

Термiни та визначення понять, якi вживаються в цих Нормах, наведено у додатку Б.

1. Загальнi положення

1.1 Органiзацiю будiвельного виробництва здiйснюють вiдповiдно до чинних законодавчих та нормативно-правових актiв i нормативних документiв, якi встановлюють вимоги до:

- надання дозволiв на виконання робiт iз будiвництва, облаштування будiвельних майданчикiв i робочих мiсць, порядку та правил виконання будiвельно-монтажних робiт на об’єктi будiвництва, контролю якостi робiт i їх прийняття, розроблення i використання проектiв виконання робiт (ПВР);

- виконавцiв робiт iз будiвництва (наявнiсть лiцензiй та квалiфiкацiйних сертифiкатiв);

- складу та комплектностi проектної документацiї для будiвництва (зокрема, проекту органiзацiї — будiвництва ПОБ), а також забезпечення нею виконавцiв вiдповiдно до профiлю виконуваних ними робiт;

- охорони та збереження навколишнього середовища природного, соцiального, включаючи життєдiяльнiсть населення, i техногенного;

- охорони працi, безпечностi виробничого процесу, техногенної та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

- складу робiт, їх вартостi, нормативiв витрат ресурсiв для їх виконання;застосовуваних будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй;

- умов поставки устаткування для монтажу;

- будiвельної продукцiї (будiвель i споруд);

- порядку та умов здiйснення авторського та технiчного нагляду пiд час будiвництва об’єктiв;

- договiрних вiдносин у будiвництвi;

- прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв.

1.2 Органiзацiя будiвельного виробництва полягає у спрямуваннi органiзацiйних, технiчних, технологiчних рiшень i заходiв суб’єктiв будiвельного виробництва на дотримання вимог щодо:

- рацiональної органiзацiї виробничого процесу та управлiння будiвництвом;

- узгодженої дiяльностi виконавцiв робiт iз будiвництва, врахування їх виробничо-господарських та економiчних можливостей i iнтересiв;

- виконання робiт iз врахуванням iндивiдуальних характеристик об’єктiв будiвництва (архiтектурно-планувальнi та конструктивнi рiшення), умов їх будiвництва (особливi умови будiвельного майданчика та умови виконання робiт), складу та обсягiв робiт, видiлення в будовi черг будiвництва або пускових комплексiв тощо;

- рацiональної технологiї виконання будiвельно-монтажних робiт (технологiчна послiдовнiсть, правила виконання, енергоефективнiсть, пiдбiр виконавцiв, матерiалiв, технiчних засобiв);

- виконання робiт сезонного характеру, включаючи окремi види пiдготовчих робiт, у найбiльш сприятливу пору року (якщо вимогами замовника не передбачено iнше);

- забезпечення якостi будiвельної продукцiї;

- строкiв та вартостi будiвництва об’єктiв (iз врахуванням умов фiнансування);

- забезпечення комплексної безпеки будiвництва;

- приймання виконаних робiт i закiнчених будiвництвом об’єктiв.

1.3 Заходи з органiзацiї будiвельного виробництва охоплюють розроблення проектно-технологiчної документацiї (ПТД) з календарним плануванням робiт та їх фiнансового i матерiально-технiчного забезпечення, пiдготовку виробництва, управлiння виробництвом (1.8), органiзацiю працi, заходи з комплектного i своєчасного забезпечення будови матерiалами, конструкцiями та устаткуванням, механiзацiю робiт, охорону навколишнього середовища, забезпечення якостi продукцiї.

1.4 Проектно-технологiчна документацiя включає ПОБ i ПВР. Вона мiстить рiшення з органiзацiї будiвництва об’єкта i технологiї виконання робiт. Вимоги до ПТД наведено у роздiлi 3.

Якщо пiд час пiдготовки або здiйснення будiвництва об’єкта вiдбуваються непередбаченi змiни або виявляються обставини, якi змiнюють умови органiзацiї будiвництва, виконання окремих видiв робiт, комплексної безпеки будiвництва, забезпечення якостi та строкiв виконання робiт тощо, ПТД (а за необхiдностi i iншу проектну документацiю) коригують у встановленому порядку, i подальшi роботи виконують за вiдкоригованою документацiєю.

За умови збiльшення передбачених обсягiв будiвельно-монтажних робiт, строкiв їх виконання, кiлькостi або потужностi задiяної будiвельної технiки i транспортних засобiв пiдлягають коригуванню також матерiали оцiнки впливiв на навколишнє середовище (ОВНС) у частинi «Оцiнка впливiв на навколишнє середовище пiд час будiвництва».

1.5 Виконанню основних будiвельно-монтажних робiт на об’єктах будiвництва повинен передувати комплекс заходiв i робiт iз пiдготовки будiвельного виробництва (роздiл 2).

Якщо будiвельний майданчик розташований на територiї, що зазнає впливу несприятливих природних i техногенних явищ (зокрема геологiчних та гiдрогеологiчних процесiв: селi, лавини, зсуви, обвали, заболоченiсть, пiдтоплення, просiдання, пiдробленi територiї тощо), на вiдведеному в натурi i огородженому майданчику пiсля створення геодезичної розбивочної основи, але до початку iнших внутрiшньо майданчикових пiдготовчих робiт (2.2.3) вживають першочергових заходiв i виконують роботи iз захисту територiї вiд таких процесiв за вiдповiдним проектом, який має мiстити i роздiл ОВНС.

Пiдготовку виробництва в обсязi, необхiдному для початку будiвельно-монтажних робiт на об’єктi (черзi будiвництва, пусковому комплексI), виконують до початку будiвництва об’єкта. Завершення пiдготовчих робiт у обсязi, що надає можливiсть початку будiвництва об’єкта (черги будiвництва, пускового комплексу), пiдтверджується актом про закiнчення позамайданчикових i внутрiшньо майданчикових пiдготовчих робiт i готовнiсть об’єкта до початку будiвництва, оформленим вiдповiдно до додатка Н.

1.6 Виконання пiдготовчих робiт на будiвельному майданчику, будiвельних робiт на об’єктi, а також пiдключення об’єкта будiвництва до iнженерних мереж та споруд дозволяється лише пiсля оформлення вiдповiдних документiв дозвiльного характеру iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю. Види цих документiв у залежностi вiд категорiї складностi будiвельного об’єкта та перелiки робiт, право на виконання яких надається кожним iз них, визначенi Законом України «Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi».

1.7 Замовник до початку виконання будiвельно-монтажних робiт на об’єктi будiвництва передає пiдряднiй органiзацiї будiвельний майданчик i оформленi у встановленому порядку документи, необхiднi для його повноцiнного використання, в тому числi дозвiльну документацiю (якщо договором пiдряду не передбачено iнше).

У випадку реконструкцiї (технiчного переоснащення) замовник передає також необхiдний фронт робiт на об’єктi.

1.8 Управлiння будiвельним виробництвом включає формування планiв робiт та забезпечення їх матерiально-технiчними i фiнансовими ресурсами, формування графiкiв виконання робiт учасниками будiвництва, розроблення поточних завдань для них на базi календарного планування робiт, доведення завдань до виконавцiв, вiдстеження i аналiз фактичного виконання завдань, здiйснення в разi потреби їх вчасного коригування.

Управлiння має забезпечувати цiлеспрямованiсть, узгодженiсть i ефективнiсть дiяльностi учасникiв будiвництва, дотримання вимог, визначених у 1.2, i рiшень з органiзацiї будiвництва i виконання робiт, прийнятих у ПТД.

1.9 Заходами з органiзацiї будiвельного виробництва мають бути забезпеченi:

- мiцнiсть i стiйкiсть споруджуваних та iснуючих будiвель, споруд i конструкцiй у процесi будiвництва;

- безпечнiсть виробничого процесу будiвельно-монтажних робiт та забезпечення безпеки працi вiдповiдно до Закону України «Про охорону працi», iнших законодавчих та нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань охорони працi та техногенної безпеки;

- умови працi, санiтарно-побутове та медичне обслуговування працюючих вiдповiдно до чинних санiтарних норм;

- дотримання правил пожежної безпеки вiдповiдно до Закону України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, iнших законодавчих та нормативно-правових актiв, нормативних документiв iз питань пожежної безпеки;

- виконання заходiв з охорони та збереження навколишнього середовища вiдповiдно до матерiалiв ОВНС у складi проектної документацiї, вимог законодавчих i нормативно-правових актiв та нормативних документiв iз питань охорони навколишнього середовища, у т.ч. ДСТУ ISO серiї 14000;

- виконання погоджених заходiв щодо об’єктiв прилеглої забудови i благоустрою та додержання комплексної безпеки будiвництва на дiлянках iснуючої забудови вiдповiдно до ДБН В. 1.2-12;

- умови дорожнього руху на прилеглих до будови дiлянках вулично-дорожньої мережi згiдно iз Законом України «Про дорожнiй рух».

1.10 Керiвники пiдрядних органiзацiй забезпечують на будiвельному майданчику i робочих мiсцях необхiднi умови для дотримання комплексної безпеки будiвництва, для виконання працiвниками вимог норм, правил та iнструкцiй iз техногенної i пожежної безпеки, безпеки працi, а також рiшень з безпеки, прийнятих у проектнiй та проектно-технологiчнiй документацiї.

У випадку виникнення небезпеки для життя та здоров’я працiвникiв, об’єкта будiвництва, прилеглої забудови або навколишнього середовища керiвник робiт, призначений наказом по органiзацiї, припиняє роботи i вживає заходiв iз усунення небезпеки, а за необхiдностi забезпечує евакуацiю людей у безпечне мiсце.

1.11 Органiзацiї, що здiйснюють та обслуговують будiвництво, вiдповiдними наказами призначають працiвникiв, вiдповiдальних за:

- забезпечення iнструкцiями з безпеки працi, розробленими i затвердженими вiдповiдно до вимог НПАОП 0.00-4.15;

- навчання виконавцiв, у т.ч. з питань охорони працi, техногенної i пожежної безпеки, виробничої санiтарiї, перевiрку їх знань, атестацiю, проведення усiх видiв iнструктажу вiдповiдно до НПАОП 0.00-4.12, НАПБ Б.02.005, НАПБ Б.06.001;

- безпечнiсть виробничого процесу забезпечення розроблення ПВР, технологiчних карт, додержання їх вимог при виконаннi робiт, безпечне сумiщення будiвельно-монтажних операцiй, безпека прилеглої забудови i територiї, осiб, що перебувають поблизу будови, тощо;

- безпечне перемiщення транспортних засобiв по територiї будмайданчика;

- безпечну експлуатацiю будiвельних машин i механiзмiв, вантажопiдiймальних машин, iнструменту, технологiчного оснащення та засобiв захисту, включаючи їх технiчне обслуговування, ремонт, монтаж i демонтаж;

- якiсть робiт i зберiгання об’єкта будiвництва;

- виконання заходiв пожежної безпеки.

1.12 За необхiдностi поетапної здачi видiлених у проектнiй документацiї черг будiвництва, пускових комплексiв будови, технологiчних вузлiв тощо склад окремих етапiв будiвництва i строки їх завершення встановлюють у робочiй документацiї та ПОБ.

Заходи з органiзацiї будiвництва таких об’єктiв (будов) орiєнтують на своєчасне завершення видiлених етапiв, що здаються.

1.13 У разi виконання робiт мобiльними будiвельними формуваннями або вахтовим методом враховують особливостi таких видiв органiзацiї робiт (оснащення пiдроздiлiв засобами транспорту, пересувними механiзованими установками, засобами енергетичного забезпечення, мобiльними будiвлями для потреб будiвництва тощо, особливостi забезпечення робочою силою i органiзацiї працi тощо).

1.14 У разi залучення до виконання робiт iз будiвництва об’єкта (сукупностi об’єктiв будови) генерального пiдрядника вiн координує дiяльнiсть iнших виконавцiв, забезпечуючи узгоджене виконання ними доручених їм робiт.

1.15 Якщо передбачається тимчасове використання запроектованих постiйних будiвель, споруд, iнженерних мереж, транспортних комунiкацiй тощо для потреб будiвництва на окремих його етапах, у ПТД слiд передбачати досягнення готовностi цих об’єктiв до експлуатацiї в обсягах i в строки, що необхiднi для використання на вiдповiдному етапi будiвництва.

1.16 Пiсля завершення окремих етапiв будiвництва (пiдготовчий перiод, зведення пiдземної, надземної частин будiвлi, опорядження тощо) слiд своєчасно звiльняти майданчик вiд тимчасових будiвель i споруд, як тiльки в них вiдпаде необхiднiсть, керуючись будiвельним генеральним планом (будгенпланом) для вiдповiдного етапу будiвництва. Особливу увагу звертають на своєчаснiсть вiдключення i розбирання мереж тимчасового водо-, енерго-, газо- та теплопостачання.

1.17 На кожному об’єктi будiвництва належить:

- вести загальний журнал робiт за формою згiдно з додатком В, спецiальнi журнали з окремих видiв робiт, перелiк яких встановлює генпiдрядник, виходячи з вимог нормативних документiв щодо ведення виконавчої документацiї за формами, зразки яких наведено в додатку Г, журнал авторського нагляду вiдповiдно до ДБН А.2.2-4;

- складати акти на закриття прихованих робiт за формою, наведеною у додатку К, акти промiжного прийняття вiдповiдальних конструкцiй за формою, наведеною у додатку М;

- складати акти iндивiдуального та комплексного випробування устаткування, iнженерних систем, мереж i обладнання;

- оформляти виконавчу документацiю комплект робочих креслень iз написами, зробленими особами, вiдповiдальними за виконання будiвельно-монтажних робiт, про вiдповiднiсть виконаних

- у натурi робiт цим кресленням або змiнам у них, внесеним за погодженням iз замовником та проектувальником;

- вести облiк збирання та видалення вiдходiв i вторинної сировини;

- пiсля завершення будiвництва об’єкта скласти його архiтектурно-технiчний паспорт згiдно iз Законом України «Про архiтектурну дiяльнiсть» та «Положенням про архiтектурно-технiчний паспорт об’єкта архiтектури», паспорт технiчного стану будiвлi (споруди) згiдно iзНПАОП 45.2-1.01,енергетичний паспорт будинку згiдно з ДБН В.2.6-31.

1.18 Передавання виконаних робiт (етапiв робiт) пiдрядником i прийняття їх замовником оформлюється актом, пiдписаним обома сторонами. У разi вiдмови однiєї iз сторiн вiд пiдписання акта про це вказується в актi i вiн пiдписується другою стороною.

Порядок передавання та прийняття закiнчених робiт, необхiднiсть у випробуваннях, обов’язки сторiн, порядок усунення недолiкiв, врегулювання спорiв та iнше обумовлюють у договорi пiдряду на будiвництво об’єкта вiдповiдно до норм ст. 882 Цивiльного кодексу України та положень Загальних умов укладення i виконання договорiв пiдряду в капiтальному будiвництвi.

1.19 Пiд час здiйснення експериментального будiвництва з метою перевiрки нових технологiй, мiстобудiвних, архiтектурно-технiчних та iнженерних рiшень будiвельне виробництво органiзовують iз дотриманням вимог, визначених «Положенням про експериментальне будiвництво».

1.20 За необхiдностi влаштування на об’єктi будiвництва особливо складних конструкцiй, виконання робiт особливо складними методами або в особливо складних умовах (3.1.4) мають бути здiйсненi додатковi заходи з технологiчної i органiзацiйної пiдготовки таких робiт, а також iз вiдстеження їх фактичного виконання, якi мають забезпечити досягнення необхiдних експлуатацiйних якостей конструкцiй, рацiональну технологiю їх зведення, комплексну безпеку робiт.

1.21 Перелiк об’єктiв, будiвництво яких у зв’язку iз їх складнiстю пiдлягає обов’язковому науково-технiчному супроводу, встановлено в ДБН В.1.2-5. Прийняття таких об’єктiв в експлуатацiю супроводжується обов’язковим наданням звiту про виконання науково-технiчного супроводу їх будiвництва.

Правила формування змiсту науково-технiчного супроводу будiвництва об’єкта, розроблення програми робiт iз супроводу та оформлення звiтної документацiї щодо його здiйснення встановленi зазначеними нормами.

1.22 У разi необхiдностi виконання робiт iз консервацiї або розконсервацiї об’єкта будiвництва суб’єкти будiвельного виробництва повиннi дотримуватися вимог, визначених «Положенням про порядок консервацiї та розконсервацiї об’єктiв будiвництва».

1.23 Прийняття закiнченого будiвництвом об’єкта в експлуатацiю здiйснюється вiдповiдно до Закону України «Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi» шляхом реєстрацiї iнспекцiєю державного архiтектурно-будiвельного контролю декларацiї про готовнiсть об’єкта до експлуатацiї або видачi сертифiката на пiдставi акта готовностi об’єкта до експлуатацiї (в залежностi вiд категорiї складностi об’єкта).

2. Пiдготовка будiвельного виробництва

Пiдготовка будiвельного виробництва забезпечує можливiсть цiлеспрямованого розгортання i виконання будiвельно-монтажних робiт i узгодженої дiяльностi всiх учасникiв будiвництва як на окремих об’єктах, так i в обсязi виробничої програми будiвельно-монтажної органiзацiї. Пiдготовка виробництва з необхiдним випередженням передує кожному етапу виконання будiвельно-монтажних робiт. її органiзовують як регулярно функцiонуючу систему взаємопов’язаних заходiв органiзацiйного, технiчного, технологiчного i планово-економiчного характеру, в якiй видiляються фази загальної органiзацiйно-технiчної пiдготовки i пiдготовки до будiвництва об’єкта.

2.1 Загальна органiзацiйно-технiчна пiдготовка

2.1.1 До загальної органiзацiйно-технiчної пiдготовки будiвництва вiдносяться:

- забезпечення будови проектно-кошторисною документацiєю, у т.ч. ПОБ (зокрема, на виконання робiт особливо складними методами або в особливо складних умовах);

- встановлення порядку здiйснення авторського та технiчного нагляду пiд час будiвництва, умов участi розробникiв проектної документацiї у прийманнi прихованих робiт та вiдповiдальних конструкцiй вiдповiдно до 9.8, 9.11;

- визначення необхiдностi науково-технiчного супроводу (вiдповiдно до ДБН В.1.2-5 ) та вирiшення питань його органiзацiї;

- вирiшення питань забезпечення комплексної безпеки будiвництва;

- вiдведення в натурi майданчика (траси) для будiвництва;

- отримання дозволiв на виконання робiт (1.6), оформлення вiдповiдно до вимог ДБН В.1.2-12 акта-допуску на виконання будiвельно-монтажних робiт на територiї дiючого пiдприємства або житлового мiкрорайону у випадку будiвництва в умовах ущiльненої забудови (зокрема пiд час реконструкцiї iснуючого об’єкта або технiчного переоснащення дiючого пiдприємства);

- заходи з припинення експлуатацiї будiвель, що пiдлягають знесенню;

- забезпечення будiвництва пiд’їзними шляхами, електро-, тепло- i водопостачанням (у тому числi протипожежним), системою зв’язку, засобами пожежогасiння, збирання, безпечного тимчасового зберiгання та видалення вiдходiв i вторинної сировини, примiщеннями для санiтарно-побутового та iншого обслуговування будiвельникiв.

2.1.2 Обов’язки iз здiйснення функцiй загальної пiдготовки будiвництва суб’єкти будiвельного виробництва розподiляють мiж собою самостiйно пiд час складання протоколiв намiрiв i укладення договорiв пiдряду на будiвництво з урахуванням особливостей об’єкта, що створюється, умов його будiвництва, вимог, визначених у проектно-технологiчнiй документацiї, складу охоплених договором робiт, складу учасникiв договору та iнших умов.

2.2 Пiдготовка до будiвництва об’єкта

2.2.1 Пiдготовка до будiвництва об’єкта включає:

- вивчення iнженерно-технiчним персоналом пiдрядника проектно-кошторисної документацiї;

- у випадку будiвництва в умовах iснуючої забудови вивчення матерiалiв з обстеження дiлянки для будiвництва, прилеглих об’єктiв та iнженерних мереж, а в умовах дiючого пiдприємства, крiм того з обстеження його конструкцiй, обладнання, iнженерних мереж, умов виконання робiт тощо, виконаних згiдно з НПАОП 45.2-1.01;

- детальне ознайомлення з умовами будiвництва;

- розроблення ПВР:

- iз будiвництва будiвель, споруд, їх частин,

- iз виконання окремих видiв або етапiв робiт, зокрема робiт, якi виконуються особливо складними методами або в особливо складних умовах,

- iз виконання позамайданчикових та внутрiшньо майданчикових пiдготовчих робiт;

- виконання пiдготовчих робiт до будiвництва об’єкта позамайданчикових та внутрiшньо-майданчикових, завершення яких оформляється актом про готовнiсть об’єкта до початку будiвництва за формою, наведеною у додатку Н;

- пiдготовку до виконання будiвельно-монтажних робiт на об’єктi.

2.2.2 До позамайданчикових пiдготовчих робiт (якщо це не є безпосереднiм об’єктом будiвництва) вiдносяться:

- будiвництво пiд’їзних шляхiв i причалiв,

- будiвництво лiнiй електропередачi з трансформаторними пiдстанцiями, мереж водопостачання з водозабiрними спорудами, каналiзацiйних колекторiв з очисними спорудами,

- будiвництво житлових мiстечок для будiвельникiв, об’єктiв виробничої бази будiвельних органiзацiй, обладнання перевалочних баз,

- будiвництво пожежних депо та органiзацiя пожежної охорони,

- створення iнформацiйних систем та обчислювальних мереж для планування та управлiння,

- створення споруд, лiнiй та засобiв зв’язку.

2.2.3 До внутрiшньо майданчикових пiдготовчих робiт вiдносяться:

- вiдведення в натурi майданчика (траси) для будiвництва;

- влаштування необхiдних огорож будiвельного майданчика (охоронних, захисних, сигнальних), органiзацiя в необхiдних випадках контрольно-пропускного режиму;

- створення та здавання-прийняття геодезичної розбивочної основи для будiвництва i геодезичнi розбивочнi роботи для прокладання iнженерних мереж i дорiг, зведення будiвель i споруд;

- першочерговi заходи i роботи iз захисту територiї вiд несприятливих природних i техногенних явищ, зокрема геологiчних та гiдрогеологiчних процесiв (1.5);

- звiльнення будiвельного майданчика в межах вiдведеної земельної дiлянки пiд забудову для будiвельно-монтажних робiт (розчистка територiї, знесення будiвель, порушення елементiв благоустрою тощо);

- зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної дiлянки, складування його в спецiально вiдведених мiсцях для подальшого використання для рекультивацiї земель (вiдповiдно до чинних нормативних документiв) частина робiт, вiднесена у ПОБ i ПВР до стадiї пiдготовчих;

- вертикальне планування територiї будiвельного майданчика частина робiт, вiднесена у ПОБ i ПВР до стадiї пiдготовчих;

- водовiдведення та (за необхiдностI) штучне зниження рiвня ґрунтових вод;

- перекладання iснуючих i прокладання нових iнженерних мереж (каналiзацiї, водо-, тепло-, енергопостачання тощо), необхiдних на перiод будiвництва та передбачених у ПОБ i ПВР;

- влаштування постiйних i тимчасових внутрiшньо майданчикових дорiг та пiд’їздiв;

- розмiщення мобiльних (iнвентарних) будiвель i споруд виробничого, складського, допомiжного, санiтарно-побутового та громадського призначення, влаштування складських майданчикiв i примiщень для матерiалiв, конструкцiй, обладнання, вiдходiв, вторинної сировини;

- органiзацiя функцiонування iнформацiйних комп’ютерних технологiй iз планування робiт i управлiння їх виконанням та диспетчерської служби (за умови їх залучення на будовI);

- забезпечення будiвельного майданчика освiтленням, протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасiння, сигналiзацiї та зв’язку.

2.2.4 У випадку використання для потреб будiвництва запроектованих постiйних або iснуючих будiвель i споруд їх будiвництво або пристосування здiйснюють у пiдготовчому перiодi.

За технiко-економiчного обґрунтування (розрахунку) для цих цiлей можуть будуватися тимчасовi неiнвентарнi будiвлi i споруди.

2.2.5 Тимчасовi позамайданчиковi i внутрiшньомайданчиковi дороги влаштовують за недоцiльностi або неможливостi використання для потреб будiвництва постiйних iснуючих i запроектованих дорiг. Конструкцiя всiх дорiг, що використовуватимуться як тимчасовi, повинна забезпечувати рух будiвельної технiки i перевезення максимальних за масою i габаритами будiвельних вантажiв.

2.2.6 Водою, теплом, парою, газом, електроенергiєю будiвництво забезпечують, як правило, вiд дiючих систем, мереж i установок з використанням, за згоди замовника, запроектованих постiйних iнженерних мереж i споруд, строки будiвництва яких встановлюють з урахуванням цих умов.

2.2.7 Пiдготовка до виконання будiвельно-монтажних робiт на об’єктi включає:

- передачу виконавцям ПВР;

- розроблення i здiйснення заходiв з органiзацiї працi, забезпечення (за необхiдностI) будiвельних бригад технологiчними картами та iнструкцiями;

- передачу i прийняття закрiплених на мiсцевостi знакiв геодезичної розбивки для частин будiвель (споруд) i видiв робiт;

- органiзацiю iнструментального господарства для забезпечення бригад необхiдними засобами малої механiзацiї, iнструментом, засобами вимiрювання i контролю, засобами пiдмощування, огорожами i монтажною оснасткою у складi i кiлькостi, якi передбаченi у ПВР;

- обладнання майданчикiв i стендiв укрупнювального складання конструкцiй;

- створення запасу будiвельних конструкцiй, матерiалiв i готових виробiв, необхiдного для виконання робiт iз потрiбною iнтенсивнiстю;

- поставку або перебазування на робоче мiсце будiвельних машин та пересувних (мобiльних) механiзованих установок.

2.2.8 Пiдготовка до будiвництва складного i унiкального об’єкта включає роботи з органiзацiї науково-технiчного супроводу його будiвництва в порядку, встановленому ДБН В.1.2-5.

3. Проектно-технологiчна документацiя (птд) з органiзацiї будiвництва та виконання робiт

3.1 Загальнi положення щодо ПТД

3.1.1 ПТД (1.4) мiстить органiзацiйнi, технiчнi i технологiчнi рiшення, спрямованi на досягнення пiд час будiвництва вимог, визначених у 1.2.

Згiдно iз ДБН А.2.2-3 проект органiзацiї будiвництва розробляється у складi проекту (затверджуваної частини робочого проекту) як роздiл «Органiзацiя будiвництва»; проекти виконання робiт розробляються на основi робочої документацiї.

Змiст ПТД для здiйснення робiт на конкретному об’єктi визначається з урахуванням iндивiдуальних властивостей та умов його будiвництва (1.2), детальностi проектної документацiї, спецiалiзацiї та досвiду учасникiв будiвництва, форм їх взаємодiї тощо. Склад i змiст ПВР, за необхiдностi, обумовлюються у договорi пiдряду на будiвництво об’єкта.

3.1.2 Для забезпечення комплексної безпеки будiвництва ПТД має мiстити рiшення зокрема з таких напрямкiв:

- забезпечення мiцностi i стiйкостi споруджуваних та iснуючих будiвель, споруд i конструкцiй у процесi будiвництва (зокрема, своєчасне виконання заходiв iз захисту та закрiплення конструкцiй прилеглих об’єктiв, передбачених у проектнiй документацiї вiдповiдно до ДБН В. 1.2-12 );

- забезпечення безпеки i нормальних експлуатацiйних умов для об’єктiв прилеглої забудови та благоустрою;

- безпечне облаштування будiвельного майданчика, проїзду, розвантаження i завантаження транспортних засобiв;

- захист котлованiв i траншей вiд поверхневих i ґрунтових вод;

- послiдовнiсть i темпи виконання робiт, якi забезпечують ефективне i безпечне здiйснення будiвництва;

- вибiр комплекту будiвельних машин i засобiв механiзацiї, їх розмiщення i регламентацiя правил безпечної експлуатацiї;

- максимальне скорочення обсягiв i строкiв робiт, якi виконуються в умовах дiї небезпечних i несприятливих чинникiв;

- забезпечення техногенної i пожежної безпеки та безпечних умов працi пiд час виконання робiтна дiючому пiдприємствi;

- зниження екологiчного та геологiчного ризикiв через дотримання гранично-допустимихконцентрацiй небезпечних та шкiдливих виробничих чинникiв;

- заходи з лiквiдацiї негативного техногенного впливу будiвництва на навколишнє середовище у разi виявлення його засобами монiторингу будови;

- способи й порядок поводження з вiдходами.

Для будiвництва у складних умовах (природноклiматичних, геологiчних, гiдрогеологiчних, техногенних тощо), а також пiд час зведення унiкальних будiвель i споруд для забезпечення безпеки передбачаються спецiальнi заходи.

У разi виникнення або виявлення непередбачених умов, що впливають на безпеку, в ПТД вносять необхiднi корективи вiдповiдно до 1.4.

3.1.3 Для будiвництва унiкальних об’єктiв та об’єктiв зi складними технiчними рiшеннями у ПОБ передбачаються, а у складi ПВР розробляються програми необхiдних дослiджень, випробовувань, режимних спостережень, монiторингу поточного стану об’єктiв, включаючи методи технiчного контролю, органiзацiю станцiй, полiгонiв, вимiрювальних постiв та iншi роботи, що забезпечують надiйнiсть i безпеку виконання будiвельно-монтажних робiт i подальшої експлуатацiї споруд.

За визначеної вiдповiдно до 1.21 та 2.1.1 необхiдностi передбачають здiйснення науково-технiчного супроводу будiвництва таких об’єктiв.

3.1.4 Для будiвництва будiвель i споруд з особливо складними конструкцiями i методами виконання робiт проектнi органiзацiї у складi робочої документацiї розробляють робочi креслення на спецiальне обладнання, пристрої та оснастку для виконання таких робiт (особливо в умовах iснуючої забудови, дiючого пiдприємства або транспортної магiстралi, при будiвництвi висотних будiвель тощо). До таких робiт можуть бути вiднесенi:

- штучне зниження рiвня ґрунтових вод, заморожування i закрiплення ґрунтiв, створення дренажних та протифiльтрацiйних споруд;

- влаштування складних i вiдповiдальних пiдземних споруд i конструкцiй iз застосуванням спецiальних методiв – «стiна в ґрунтi», «top-down» («зверху вниз»), горизонтального бурiння, паль-барет тощо;

- укрупнювальне складання, транспортування i монтаж негабаритних i великовагових технологiчних, будiвельних i будiвельно-технологiчних блокiв, надбудова будiвель;

- влаштування i використання спецiальних видiв опалубки;

- виконання буровибухових робiт поблизу iснуючих будiвель i споруд. У складi ПОБ розробляють рiшення з методiв виконання таких робiт.

Для розроблення такої документацiї можуть залучатися спецiалiзованi проектнi, проектно-конструкторськi, проектно-технологiчнi, проектно-вишукувальнi, науково-дослiднi органiзацiї, якi мають лiцензiї на вiдповiдний вид проектування.

3.2 Проект органiзацiї будiвництва (ПОБ)

3.2.1 У ПОБ укрупнено проектується рацiональна органiзацiя будiвництва всiєї сукупностi об’єктiв будови. Склад ПОБ та форми основних документiв у його складi приймаються вiдповiдно до додаткiв Д та Е.

ПОБ повинен бути ув’язаний з iншими роздiлами передпроектної та проектної документацiї. Передбаченi у ПОБ заходи включаються в кошторисну документацiю на будiвництво.

ПОБ використовується замовником, пiдрядними органiзацiями та iншими учасниками iнвестицiйного процесу для отримання дозволу на виконання будiвельних робiт, для органiзацiї дiяльностi з будiвництва об’єкта, для розподiлу у часi фiнансування i матерiально-технiчного забезпечення його будiвництва.

3.2.2 ПОБ розробляє генеральна проектна органiзацiя iз залученням, за необхiдностi, спецiалiзованих проектних органiзацiй, що розробляють окремi роздiли проекту. Органiзацiї, що беруть участь у розробленнi ПОБ, повиннi мати лiцензiю на цей вид дiяльностi.

Для реконструкцiї iснуючого об’єкта або технiчного переоснащення дiючого пiдприємства ПОБ розробляється за участю замовника.

3.2.3 У календарних планах будiвництва об’єкта (будови) слiд видiляти роботи з пiдготовки до будiвництва (1.5, 2.2) та основнi будiвельно-монтажнi роботи (або розробляти календарний план на пiдготовчий перiод окремо).

У календарних планах забудови мiстобудiвних комплексiв слiд передбачати будiвництво житлових будинкiв у комплексi iз будiвництвом закладiв обслуговування населення, виконанням робiт з iнженерного обладнання, благоустрою й озеленення територiї вiдповiдно до затвердженого проекту забудови, Закону України «Про благоустрiй населених пунктiв», СНиП III-10.

Для окремих етапiв будiвництва, якi вiдрiзняються умовами виконання робiт, слiд розробляти окремi будгенплани.

3.2.4 У складi ПОБ згiдно iз ДБН А.2.2-1 виконується оцiнка впливiв на навколишнє середовище (ОВНС) при будiвництвi, матерiали якої мають включати вимоги до органiзацiї i виконання робiт, а також заходи щодо охорони i збереження:

- атмосферного повiтря, поверхневих i пiдземних вод, ґрунту, рослинного i тваринного свiту, природно-заповiдного фонду України,

- середовища життєдiяльностi людини, зокрема санiтарнi заходи щодо створення сприятливих умов для населення в зонi будiвництва,

- пам’яток iсторiї i культури, оточуючих об’єктiв техногенного середовища.

3.2.5 ПОБ розробляється на базi таких вихiдних матерiалiв:

- завдання на проектування об’єкта;

- мiстобудiвнi умови та обмеження забудови земельної дiлянки, отриманi в установленому законом порядку;

- матерiали iнженерних вишукувань (в тому числi для будiвництва в умовах iснуючої забудови матерiали обстеження дiлянки для будiвництва, прилеглих об’єктiв та iнженерних мереж, а для реконструкцiї чи технiчного переоснащення об’єктiв матерiали їх перед проектного технiчного обстеження);

- данi режимних спостережень на територiях, якi пiдлягають впливу несприятливих природних явищ;

- проектна документацiя для будiвництва: об’ємно-планувальнi та конструктивнi рiшення будiвель i споруд, принциповi технологiчнi схеми основного виробництва об’єкта, що будуватиметься(його черги), з розбивкою на пусковi комплекси та вузли, кошториси тощо;

- спецiальнi вимоги до будiвництва складних i унiкальних об’єктiв;

- вiдомостi про умови виконання будiвельно-монтажних робiт на об’єктах реконструкцiї або технiчного переоснащення дiючого пiдприємства;

- документи, що встановлюють строки будiвництва;

- рекомендованi замовником, а також генеральною пiдрядною та субпiдрядними органiзацiями(якщо вони на цей час визначенI) рiшення щодо застосування матерiалiв i конструкцiй, засобiв механiзацiї будiвельно-монтажних робiт, порядку забезпечення будiвництва енергетичними ресурсами, водою, тимчасовими iнженерними мережами, мiсцевими будiвельними матерiалами тощо;

- данi про наявнiсть виробничої бази будiвельної iндустрiї i можливостi її використання;

- вiдстанi транспортування з пiдприємств-постачальникiв будiвельних конструкцiй, готових виробiв, матерiалiв i устаткування;

- вiдстанi до кар’єрiв, мiсць вiдвалiв тощо;

- данi про дислокацiю та потужностi загально будiвельних та спецiалiзованих органiзацiй та умови їх перебазування;

- вiдомостi про умови забезпечення кадрами будiвельникiв;

- вiдомостi про умови забезпечення будiвельникiв харчуванням, медичним обслуговуванням, житловими, санiтарно-побутовими та культурно-побутовими примiщеннями;

- вiдомостi про умови забезпечення транспортом, у тому числi для доставки будiвельникiв вiд мiсця проживання до мiсця роботи iз наведенням вiдстаней;

- данi щодо заходiв iз захисту територiї будiвництва вiд несприятливих природних явищ(зокрема, геологiчних та гiдрогеологiчних процесiв), а також вiд можливих пожеж та щодо етапностi їх виконання;

- данi про забезпечення засобами пожежогасiння, в тому числi первинними;

- данi про умови будiвництва, що передбачаються договорами пiдряду за участю iноземних суб’єктiв господарювання.

3.2.6 Якщо на перiод будiвництва потрiбно змiнити iснуючу схему дорожнього руху на пiд’їзних шляхах до будiвельного майданчика або вжити спецiальних заходiв iз забезпечення там безпеки руху, у складi ПОБ розробляється схема дорожнього руху, яка узгоджується у встановленому порядку.

3.2.7 Пiд час розроблення ПОБ проводяться погодження, необхiднi для додержання пiд час будiвництва вимог техногенної i пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та безпеки працi.

3.3 Проекти виконання робiт (ПВР)

3.3.1 ПВР визначає технологiю та органiзацiю будiвництва окремого об’єкта будови або виконання окремого виду чи етапу робiт. Склад i змiст ПВР встановлює генеральна пiдрядна будiвельна органiзацiя iз залученням субпiдрядних органiзацiй на основi додатка Ж. Обов’язковими документами у складi ПВР є об’єктний будгенплан на виконання вiдповiдного виду чи етапу робiт на об’єктi (об’єктах), схеми спiльної безпечної роботи декiлькох будiвельних механiзмiв, пояснювальна записка, що включає вимоги безпеки.

Форми основних документiв у складi ПВР приймаються вiдповiдно до додатка И.

Генпiдрядник, виходячи з перелiку, обсягiв i складностi робiт, їх розподiлу мiж виконавцями, поетапних змiн виробничих умов на будовi тощо, вирiшує, розробляти ПВР на будiвництво об’єкта в цiлому чи на окремi частини об’єкта, етапи будiвництва, види робiт тощо. Такими роздiлами можуть бути пiдземна або надземна частини об’єкта, окремi секцiї, поверхи, яруси, виробничi дiлянки, черги будiвництва тощо, роботи пiдготовчого та основного перiодiв, зведення несучих або огороджувальних конструкцiй, роботи з опорядження, iнженерного обладнання, виконання окремих технiчно складних будiвельних, монтажних i спецiальних робiт тощо.

За потреби замовника в отриманнi дозволу на виконання встановленого законодавством перелiку пiдготовчих робiт до початку робiт з будiвництва об’єкта повинен бути розроблений проект виконання пiдготовчих робiт.

Органiзацiйнi i технологiчнi рiшення ПВР повиннi базуватися на сучасних методах виконання робiт i прийомах працi. За необхiдностi у ПВР включаються технологiчнi карти (схеми) типовi або iндивiдуальнi виконання найбiльш великих за обсягом, складних або нових видiв робiт.

Необхiдний ступiнь деталiзацiї матерiалiв ПВР встановлюється генпiдрядником iз залученням, за потреби, субпiдрядникiв, залежно вiд специфiки та обсягiв робiт, умов будiвництва, спецiалiзацiї органiзацiй-виконавцiв робiт, їх досвiду тощо.

У ПВР передбачаються рiшення iз забезпечення безпеки працi та iнших аспектiв комплексної безпеки будiвництва.

Виконання робiт без ПВР не допускається.

3.3.2 Склад i змiст проектiв виконання технiчно складних монтажних i спецiальних будiвельних робiт (монтаж будiвельних конструкцiй будiвель i споруд, технологiчного устаткування i трубопроводiв, систем промислової вентиляцiї, теплоiзоляцiя будiвельних конструкцiй i устаткування, виконання електромонтажних, газозварювальних та iнших робiт), а також робiт, що виконуються у специфiчних складних умовах, встановлюються з урахуванням вiдповiдних вiдомчих нормативних документiв.

3.3.3 ПВР розробляють генеральнi пiдряднi будiвельно-монтажнi органiзацiї, а на окремi види загальнобудiвельних, монтажних i спецiальних робiт органiзацiї, що виконують цi роботи. На замовлення дирекцiї пiдприємства, що будується (замовника), генеральної проектної, генеральної пiдрядної або субпiдрядної органiзацiї ПВР може розробляти проектна, проектно-конструкторська, проектно-технологiчна або iнша органiзацiя, яка має лiцензiю на цей вид проектування (зокрема, у випадку складних конструкцiй або методiв виконання робiт див. 3.1.4).

Особливостi розроблення ПВР iз реконструкцiї iснуючого об’єкта або технiчного переоснащення дiючого пiдприємства наведенi у роздiлi 8.

3.3.4 ПВР затверджується керiвником генеральної пiдрядної будiвельно-монтажної органiзацiї, а з виконання монтажних i спецiальних робiт керiвником вiдповiдної субпiдрядної органiзацiї за погодженням iз генеральною пiдрядною будiвельно-монтажною органiзацiєю. За необхiдностi, проводиться також погодження iз спецiалiзованими органiзацiями, якi експлуатують машини, механiзми, виконують спецiальнi роботи, а також iз проектною органiзацiєю у випадку додаткових виробничих та технологiчних вимог, якi пред’являються до конструкцiй пiд час виконання робiт.

ПВР iз реконструкцiї або технiчного переоснащення дiючого (iснуючого) пiдприємства, будiвлi чи споруди погоджується також iз замовником.

3.3.5 ПВР розробляється на базi таких вихiдних матерiалiв:

- завдання на розроблення, виданого будiвельною органiзацiєю як замовником ПВР, з рiшенням щодо розроблення його на будiвництво об’єкта в цiлому чи за окремими роздiлами (3.3.1), iз зазначенням строку розроблення;

- у випадку розроблення проекту виконання пiдготовчих робiт для здiйснення їх до початку робiт iз будiвництва об’єкта мiстобудiвних умов та обмежень забудови земельної дiлянки, отриманих в установленому законом порядку;

-ПОБ;

- робочої документацiї;

- умов поставки матерiалiв, конструкцiй, готових виробiв i устаткування, виробничо-технологiчної комплектацiї i перевезення будiвельних вантажiв;

- умов використання будiвельних машин i транспортних засобiв;

- умов забезпечення робочими кадрами будiвельникiв з основних професiй, можливих режимiв використання робочого часу, а в необхiдних випадках умов органiзацiї будiвництва i виконання робiт вахтовим методом;

- матерiалiв i результатiв технiчного обстеження будiвель та споруд дiючих пiдприємств при їх реконструкцiї чи технiчному переоснащеннi, а також вимог до виконання будiвельних, монтажних i спецiальних будiвельних робiт в умовах дiючого виробництва;

- матерiалiв i результатiв технiчного обстеження прилеглих будiвель та споруд, а також вимог до виконання будiвельних, монтажних i спецiальних будiвельних робiт в умовах ущiльненої iснуючої забудови;

- експлуатацiйної документацiї.

4. Органiзацiя та охорона працi

4.1 Органiзацiя працi повинна забезпечувати її високу продуктивнiсть, своєчаснiсть виконання робiт, потрiбну якiсть будiвельної продукцiї та безпечнi умови.

Питання органiзацiї працi є складовою частиною рiшень з органiзацiї будiвництва i технологiї виконання робiт. Вони є одним iз предметiв пiдготовки будiвельного виробництва (2.2) i розробляються в ПОБ i ПВР (роздiл 3), на основi яких облаштовуються i утримуються будiвельнi майданчики i виконуються будiвельно-монтажнi роботи.

Для виконання доручених бригадi робiт їй повинен своєчасно (вiдповiдно до графiкiв виконання робiт) надаватися необхiдний фронт робiт, комплект матерiально-технiчних ресурсiв i технiчних засобiв оснащення.

4.2 Для виконання будiвельно-монтажних робiт пiдрядник залучає в необхiднiй кiлькостi iнженерно-технiчних спецiалiстiв i робiтникiв вiдповiдної квалiфiкацiї, якщо договором пiдряду непередбачено iнше.

За вiдповiдного обґрунтування, у випадках, передбачених договором пiдряду, замовник може ставити питання про вiдсторонення окремих працiвникiв вiд виконання робiт.

4.3 Охорона працi працiвникiв забезпечується:

- створенням умов для дотримання комплексної безпеки будiвництва (1.10);

- дотриманням iз боку генеральної i субпiдрядних органiзацiй трудового законодавства, зокрема щодо створення безпечних умов працi, здорових умов вiдпочинку працiвникiв, тривалостi робочого тижня, розпорядку робочого часу тощо;

- вжиттям заходiв iз забезпечення безпеки пiд час облаштування i утримання будiвельних майданчикiв i виконання будiвельно-монтажних робiт, передбачених у нормативних документах iз безпеки будiвництва (ДБН А.3.2-2, ДБН В.1.2-12 ) та у ПОБ i ПВР на будiвництво об’єкта;

- органiзацiєю технологiчних процесiв вiдповiдно до вимог дiючих санiтарних норм, механiзацiєю та автоматизацiєю важких i небезпечних робiт;

- видачею працiвникам необхiдних засобiв iндивiдуального захисту (спецiального одягу, взуття, захисних касок тощо);

- виконанням заходiв iз колективного захисту робiтникiв (огорожi, природне та штучне освiтлення вiдповiдно до ДБН В.2.5-28, вентиляцiя, захиснi та запобiжнi пристрої i пристосування тощо);

- наданням санiтарно-побутових примiщень та обладнання, органiзацiєю санiтарно-побутового та медичного обслуговування (зокрема, проведенням попереднiх та перiодичних медичних оглядiв) вiдповiдно до дiючих норм i характеру виконуваних робiт.

Робiтникам створюють необхiднi умови працi, харчування (в тому числi спец харчування та дiєтхарчування) i вiдпочинку.

В органiзацiї працi додержують вимог чинного законодавства та дiючих санiтарних норм щодо вiкової придатностi працюючих до виконання тих чи iнших робiт на об’єктах будiвництва, умов працi жiнок, пiдлiткiв, пенсiонерiв та iнвалiдiв, гранично-допустимих норм перемiщення вантажiв жiнками.

У процесi виконання будiвельно-монтажних робiт дотримують нормативних вимог щодо запобiгання порушенням технологiчної дисциплiни та пожежної безпеки у будiвництвi.

4.4 З усiма працiвниками вiдповiдно до НПАОП 0.00-4.12, НАПБ А.01.001, НАПБ Б.02.005, НАПБ Б.06.001 проводять усi види iнструктажу i перевiрки знань iз вимог техногенної i пожежної безпеки, безпеки працi та виробничої санiтарiї пiд час виконання робiт (з фiксацiєю у вiдповiдних журналах).

Працiвники, зайнятi на роботах iз пiдвищеною пожежною небезпекою, попередньо, перед призначенням на таку роботу, проходять спецiальне навчання, а згодом щорiчну перевiрку знань нормативних актiв iз пожежної безпеки.

4.5 Виконання робiт на висотi з використанням спецiальних страхувальних засобiв виконується вiдповiдно до вимог НПАОП 0.00-5.28.

4.6 Керiвництво пiдрядної органiзацiї несе вiдповiдальнiсть перед своїми працiвниками за виконання чинних нормативних документiв i взятих зобов’язань з органiзацiї працi, заробiтної плати, забезпечення нормальних умов працi i вiдпочинку на будiвельному майданчику, а також вживає необхiдних заходiв для запобiгання порушенням працiвниками технологiчної та виробничої дисциплiни i громадського порядку.

Учасники iнвестицiйного процесу розподiляють мiж собою обов’язки iз забезпечення працiвникiв житлом, транспортом, харчуванням, водою, медичним обслуговуванням, страхуванням тощо i фiксують це в умовах договорiв пiдряду.

4.7 Пiд час спорудження лiнiйних об’єктiв, виконання робiт мобiльними будiвельними пiдроздiлами або вахтовим методом в органiзацiї працi враховують особливостi цих видiв органiзацiї робiт (1.13).

4.8 У разi виконання робiт iноземними пiдрядниками для вiтчизняних замовникiв замовник, якщо це передбачено умовами зовнiшньоекономiчного договору пiдряду, надає пiдряднику допомогу в отриманнi дозволiв на перемiщення робочої сили, створеннi вiдповiдних соцiальних умов для працiвникiв, ознайомленнi з нацiональним законодавством iз питань будiвництва.

5. Матерiально-технiчне забезпечення

5.1 Органiзацiя забезпечення будiвництва об’єктiв матерiально-технiчними ресурсами має створювати передумови для дотримання:

- технологiчної послiдовностi та строкiв виконання будiвельно-монтажних робiт, передбачених у календарних планах i графiках будiвництва;

- зобов’язань пiдрядника перед замовником щодо дотримання обумовлених договором пiдряду строкiв будiвництва об’єктiв, їх якостi та вартостi.

5.2 Порядок забезпечення будiвельно-монтажних робiт матерiально-технiчними ресурсами, а також обов’язки замовника, пiдрядника та субпiдрядникiв з цих питань замовлення ресурсiв, їх транспортування, приймання, розвантаження, складування, зберiгання, подача на будiвельний майданчик, контроль якостi, кiлькостi, комплектностi, облiк надходження i використання, вiдповiдальнiсть за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження тощо визначаються у договорi пiдряду на будiвництво.

Договором пiдряду може передбачатися узгодження мiж сторонами питання щодо вибору постачальникiв (продавцiв) матерiальних ресурсiв.

5.3 Потреба в будiвельних матерiалах, деталях та конструкцiях для виконання будiвельно-монтажних робiт на об’єктах, а також потреба в матерiалах для виготовлення конструкцiй i деталей для цього визначається в проектно-кошториснiй документацiї вiдповiдно до чинних нормативiв i методичних вказiвок.

5.4 Матерiально-технiчнi ресурси поставляються на будову за розробленими у ПТД графiками їх доставки (додатки Е та И), якi забезпечують дотримання прийнятих календарних планiв i графiкiв виконання робiт.

У графiках доставки ресурсiв передбачається виробничо-технологiчна комплектацiя будiвельно-монтажних робiт шляхом своєчасного надання технологiчних комплектiв будiвельних конструкцiй, деталей, матерiалiв та iнженерного обладнання вiдповiдно до технологiї та строкiв виконання робiт.

Для органiзацiї комплектної поставки конструкцiй, деталей, матерiалiв та iнженерного обладнання слiд передбачати:

- комплектацiю виконуваних робiт всiма видами матерiально-технiчних ресурсiв, незалежно вiд джерел i порядку їх надходження;

- поставку конструкцiй, деталей, матерiалiв та обладнання в комплектi з необхiдними крiпильними виробами та iншими готовими до застосування супутнiми допомiжними матерiалами.

6. Механiзацiя i транспорт

6.1 Механiзацiя будiвельно-монтажних робiт на об’єктi (застосування будiвельних машин, устаткування та засобiв малої механiзацiї) здiйснюється iз врахуванням:

- iндивiдуальних властивостей об’єкта та умов його будiвництва (1.2);

- строкiв будiвництва об’єктiв,

- забезпечення комплексної безпеки будiвництва;

- органiзацiйно-технiчних можливостей пiдрядника.

Загальний характер механiзацiї робiт на об’єктi визначається у ПОБ. Деталiзацiя виконується пiдрядником або, за його завданням, розробниками ПВР на стадiї пiдготовки будiвельного виробництва вiдповiдно до умов i строкiв будiвництва окремих об’єктiв або виконання окремих видiв робiт, до можливостей пiдрядника тощо.

Рiшення з механiзацiї робiт фiксуються в ПОБ i ПВР (вiдповiдно до роздiлу 3) i є основою для встановлення режиму виконання, тривалостi i строкiв робiт у календарних планах i графiках будiвництва.

6.2 Склад комплектiв будiвельних машин, технологiчних комплектiв засобiв малої механiзацiї, устаткування, оснастки, iнвентаря, пристроїв та iнструменту, їх розмiщення на будiвельному майданчику та регламентацiя правил їх безпечної експлуатацiї визначається в ПОБ i ПВР.

За необхiдностi деталiзацiї технологiї виконання робiт iз використанням засобiв механiзацiї та особливих умов безпеки у складi ПВР розробляються вiдповiднi технологiчнi карти.

6.3 Розмiщення на об’єктi вантажопiдiймальних машин визначається у ПОБ, уточнюється i деталiзується у ПВР з урахуванням їх спiльної безпечної роботи.

Якщо пiд час органiзацiї або виконання будiвельно-монтажних робiт виникає виробнича необхiднiсть у вiдхиленнi вiд рiшень, прийнятих у ПОБ та ПВР, вiдповiдну документацiю коригують у встановленому порядку (1.4).

6.4 За необхiдностi сумiсної роботи кiлькох вантажопiдiймальних кранiв, зони дiї яких перетинаються, у ПВР розробляються обов’язковi для дотримання схеми їх безпечної сумiсної роботи для кожного варiанта виробничих потреб на кожному з етапiв будiвництва. Працiвники, вiдповiдальнi за безпечну експлуатацiю вантажопiдiймальних машин, забезпечують неухильне дотримання цих схем.

За умови оснащення кранiв технiчними засобами забезпечення безпечної сумiсної роботи експлуатацiя кранiв здiйснюється вiдповiдно до iнструкцiй з експлуатацiї вказаних засобiв.

6.5 Експлуатацiя будiвельних машин повинна вiдповiдати вимогам ДБН А.3.2-2, ДБН В.2.8-3, ДБН В.2.8-4, ДБН В.2.8-9, НПАОП 0.00-1.01,НПАОП 0.00-1.36, «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технiчного дiагностування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки».

6.6 Пiд час виконання будiвельно-монтажних робiт iз застосуванням машин i механiзмiв здiйснюються передбаченi у ПВР заходи iз забезпечення комплексної безпеки будiвництва з урахуванням iндивiдуальних особливостей умов будiвництва об’єкта (1.2), а також органiзацiйних i технологiчних умов, що складаються на кожному етапi будiвництва.

Безпечнiсть механiзацiї робiт iз будiвництва на дiлянках ущiльненої iснуючої забудови забезпечується з урахуванням вимог роздiлу 9 та додатка К ДБН В.1.2-12.

6.7 Машини, механiзми, устаткування, транспортнi засоби, придбанi за кордоном, допускаються до експлуатацiї лише за умови проведення експертизи на їх вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi, що чиннi на територiї України.

6.8 На будiвельному майданчику вiдповiдно до будгенпланiв, розроблених у ПТД, влаштовуються безпечнi маршрути проїзду, мiсця розвороту, розвантаження i завантаження транспортних засобiв. Бiля в’їздiв на будiвельний майданчик розмiщують його плани iз зазначенням вказаних маршрутiв.

7. Охорона навколишнього середовища в процесi будiвництва

7.1 Пiд час виконання пiдготовчих i будiвельних робiт iз спорудження об’єкта мають бути здiйсненi заходи щодо захисту навколишнього середовища пiд час будiвництва, передбаченi в матерiалах ОВНС у складi проектної документацiї згiдно з 3.2.4 та додатком Д. Працiвникiв, вiдповiдальних за здiйснення цих заходiв, призначають органiзацiї, що здiйснюють будiвництво, вiдповiдно до 1.11.

7.2 Будiвельно-монтажнi роботи iз спорудження об’єкта здiйснюються iз дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища, забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення та безпеки прилеглих об’єктiв техногенного середовища.

Допустимi рiвнi шуму, вiбрацiї, iнфразвуку i низькочастотного шуму в примiщеннях житлових i цивiльних будинкiв та на територiї, що прилягає до будiвельного майданчика, мають вiдповiдати СН 3077, СанПиН 42-120-4948, СН 1304. Санiтарно-гiгiєнiчнi характеристики повiтря робочої зони мають вiдповiдати ГОСТ 12.1.005.

7.3 Пiд час виконання будiвельно-монтажних робiт iз застосуванням машин i механiзмiв здiйснюються передбаченi у ПВР заходи iз забезпечення техногенної i пожежної безпеки, охорони атмосферного повiтря, безпечних умов працi. На робочих мiсцях, на будiвельному майданчику i в навколишньому середовищi забезпечується дотримання регламентованих у ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039 та ДСН 3.3.6.042 безпечних рiвнiв звукових та вiбрацiйних навантажень i впливу на мiкроклiмат вiд роботи будiвельних машин, транспортних засобiв, виробничого устаткування, засобiв механiзацiї, пристроїв, оснастки, ручних машин та iнструменту.

7.4 Будiвельно-монтажнi роботи на територiях з обмеженим режимом господарської дiяльностi(територiї та об’єкти природно-заповiдного фонду, охороннi зони, прибережнi та лiсовi захиснi смуги тощо) здiйснюються вiдповiдно до документiв, що визначають статус цих територiй, законiв та кодексiв України щодо охорони навколишнього середовища, iз дотриманням вимог, що мiстяться у комплексному висновку державної iнвестицiйної експертизи проектної документацiї.

7.5 На територiї об’єктiв, що будуються, не допускається не узгоджене у встановленому порядку знесення деревинно-чагарникової рослинностi i засипання ґрунтом кореневих шийок i стовбурiв дерев i чагарникiв, що ростуть.

Передбачене затвердженою документацiєю знесення зелених насаджень компенсується створенням рiвновеликих (або бiльших) та рiвноцiнних нових насаджень у мiсцях, визначених вiдповiдними державними органами пiд час погодження документацiї (зокрема, згадана компенсацiя виконується пiд час озеленення територiї об’єкта, що будується, та його санiтарної зони).

Роботи, пов’язанi з вирубкою лiсу та чагарнику, змiнами iснуючої акваторiї водних об’єктiв, освоєнням дiлянок природних лук та степiв, передбачають їх поступовiсть, яка дозволяє мiсцевiй фаунi своєчасно мiгрувати за межi територiї будiвництва.

7.6 Не допускається вiдведення поверхневих стiчних вод iз територiї будiвельних майданчикiв безпосередньо на рельєф, тобто без здiйснення iнженерних заходiв, що попереджають виникнення осередкiв техногенної ерозiї ґрунтiв.

Заходи щодо необхiдного очищення i знешкодження стiчних вод, що утворюються на будiвельному майданчику, передбачаються у ПТД.

7.7 Пiд час виконання будiвельних та планувальних робiт ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) за спецiальним дозволом знiмають, переносять i складають для подальшого використання пiд час благоустрою при будинкової територiї, рекультивацiї земель тощо (вiдповiдно до чинного природоохоронного законодавства).

7.8 Тимчасовi автомобiльнi дороги та iншi пiд’їзнi шляхи влаштовуються з урахуванням вимог щодо запобiгання пошкодженню сiльськогосподарських угiдь та деревинно-чагарникової рослинностi.

7.9 Пiд час будiвельно-монтажних робiт у зонах житлової забудови вiдповiдно до Закону України «Про охорону атмосферного повiтря» вживають заходiв iз запобiгання пилоутворенню i забрудненню атмосферного повiтря. Заборонено скидання з будiвель вiдходiв без застосування закритих лотокiв та бункерiв-накопичувачiв.

7.10 Будiвельнi вiдходи i вторинна сировина вiдповiдно до Закону України «Про вiдходи» вивозяться до мiсць їх складування або об’єктiв поводження з вiдходами, погоджених iз органами мiсцевої державної адмiнiстрацiї. Перевезення вiдходiв здiйснюється вiдповiдно до правил, встановлених мiсцевими державними адмiнiстрацiями або органами мiсцевого самоврядування.

7.11 За необхiдностi запобiгання впливу шкiдливих виробничих чинникiв, обумовлених виконанням будiвельно-монтажних робiт на дiючому пiдприємствi, яке реконструюється, на дiлянках робiт, визначених у ПОБ i ПВР, здiйснюють додатковi заходи iз захисту навколишнього середовища.

7.12 У процесi виконання бурових робiт при досягненнi водоносних горизонтiв вживають заходiв iз запобiгання неорганiзованому виливу пiдземних вод, їх перетоку до бiльш глибоких водоносних горизонтiв, а також проникненню поверхневого стоку у пiдземнi водоноснi горизонти.

Пiд час виконання робiт iз штучного закрiплення слабких ґрунтiв вживають заходiв iз запобiгання забрудненню пiдземних вод нижчих горизонтiв.

7.13 Попутне видобування природних ресурсiв допускається тiльки за наявностi спецiального дозволу (лiцензiї) на користування надрами згiдно iз Кодексом України про надра, а також проектної документацiї, погодженої вiдповiдними органами державного нагляду (контролю) i мiсцевої адмiнiстрацiї.

7.14 Роботи з мелiорацiї земель, створення ставкiв i водосховищ, лiквiдацiї ярiв, балок, болiт i вироблених кар’єрiв, якi виконуються попутно iз будiвництвом об’єктiв виробничого i житлово-цивiльного призначення, можуть виконуватись тiльки за наявностi вiдповiдної проектної документацiї, погодженої в установленому порядку iз зацiкавленими органiзацiями i органами державного нагляду (контролю).

7.15 Роботи з розчищення, днопоглиблення, берегоукрiплення русел рiчок i водойм, а також iз намиву територiй можуть проводитись тiльки згiдно з документацiєю, розробленою з урахуванням вимог Водного кодексу України з цих питань, погодженою i затвердженою у встановленому порядку.

8. Органiзацiя будiвельного виробництва пiд час реконструкцiїбудiвель i споруд та технiчного переоснащення дiючих пiдприємств

8.1 Вiдповiдно до вимог ДБН В.1.2-12 перед початком виконання будiвельно-монтажних робiт iз реконструкцiї об’єкта або технiчного переоснащення дiючого пiдприємства замовник (генеральний пiдрядник) i дiюче пiдприємство в рамках загальної органiзацiйно-технiчної пiдготовки будiвництва (2.1.1) оформляють акт-допуск на виконання будiвельно-монтажних робiт.

8.2 Виконання будiвельно-монтажних робiт iз реконструкцiї об’єкта або технiчного переоснащення дiючого пiдприємства узгоджують iз виробничою дiяльнiстю цього пiдприємства. Замовник i пiдрядник визначають порядок погоджених дiй i призначають особу, вiдповiдальну за оперативне керiвництво роботами.

8.3 Проектом (робочим проектом) реконструкцiї або технiчного переоснащення i проектом виконання робiт (ПВР) передбачають:

- визначення необхiдностi i термiнiв зупинки виробництва (або окремих його дiлянок) для виконання будiвельно-монтажних робiт;

- визначення складу робiт, якi виконуються без зупинки дiючого виробництва, i робiт, якi виконуються в перiод його зупинки повної або часткової;

- скорочення обсягiв i строкiв робiт, якi виконуються в умовах дiї небезпечних i несприятливих чинникiв;

- послiдовнiсть i порядок виконання будiвельних робiт, сумiщених iз експлуатацiєю виробничих об’єктiв пiдвищеної небезпеки вiдповiдно до Закону України «Про об’єкти пiдвищеної небезпеки»;

- виконання максимально можливого обсягу будiвельно-монтажних робiт у перiод до зупинки та пiд час планових технологiчних зупинок виробництва;

- проекти виконання технiчно складних монтажних i спецiальних робiт в умовах дiючого пiдприємства та робочi креслення на нестандартнi технiчнi засоби для цього;

- дотримання комплексної безпеки будiвництва.

Проекти виконання робiт iз реконструкцiї об’єктiв або технiчного переоснащення дiючих пiдприємств визначають методи i послiдовнiсть виконання робiт з урахуванням конкретних умов цих пiдприємств. Вони розробляються проектними або проектно-технологiчними органiзацiями спiльно з пiдприємствами-замовниками за участю пiдрядних органiзацiй (якщо вони на цей час визначенI) одночасно з розробленням проектно-кошторисної документацiї.

8.4 У ПВР слiд передбачати спiльне використання внутрiшньозаводських транспортних комунiкацiй, iнженерних мереж i цехового вантажопiдiймального устаткування будiвельним i експлуатацiйним персоналом.

8.5 Пiд час проектування, органiзацiї i здiйснення реконструкцiї i технiчного переоснащення враховуються результати обстежень технiчного стану конструкцiй, цехових i заводських транспортних засобiв i комунiкацiй, обладнання та iнженерних мереж, умов виконання демонтажних i будiвельно-монтажних робiт: загазованiсть, запиленiсть, вибухо- i пожежонебезпека, пiдвищений шум, особливо стисненi умови виконання робiт тощо.

Вказанi обстеження мають бути проведенi вiдповiдно до Правил обстеження, визначених вiдповiдними нормативними актами.

8.6 Замовник i пiдрядник iз залученням генеральної (а за необхiдностi, i субпiдрядних) проектної органiзацiї перед початком робiт здiйснюють таке:

- погоджують обсяги, технологiчну послiдовнiсть i строки виконання демонтажних i будiвельно-монтажних робiт, а також умови їх сумiщення з роботою виробничих цехiв i дiлянок пiдприємства;

- визначають послiдовнiсть розбирання конструкцiй, а також розбирання i (або) переносу iнженерних мереж, мiсця i умови пiдключення тимчасових мереж водопостачання, енергопостачання тощо;

- визначають порядок оперативного керiвництва роботами;

- розробляють заходи з лiквiдацiї аварiйної ситуацiї у разi її виникнення та дiї будiвельникiв i експлуатацiйникiв у цьому випадку;

- складають i погоджують перелiк послуг замовника i його технiчних засобiв, якi можуть бути використанi будiвельниками пiд час виконання робiт;

- визначають i погоджують умови органiзацiї поставки устаткування i матерiалiв, органiзацiї перевезень i складування вантажiв, пересування будiвельної технiки по територiї пiдприємства, розмiщення мобiльних (iнвентарних) будiвель i споруд;

- вживають органiзацiйних заходiв щодо поводження з вiдходами i вторинними ресурсами в установленому порядку на пiдставi проектованої їх номенклатури та об’ємiв утворення.

9. Забезпечення якостi будiвельної продукцiї

9.1 Здiйснення суб’єктами господарювання будiвельної дiяльностi пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до чинного законодавства.

Будiвельнi органiзацiї забезпечують вiдповiднiсть будiвельної продукцiї вимогам «Технiчного регламенту будiвельних виробiв, будiвель i споруд», конкретизованим у регламентних технiчних умовах i будiвельних нормах.

9.2 Будiвельна органiзацiя вiдповiдно до вимог чинних стандартiв ISO серiї 9000 здiйснює комплекс технiчних, економiчних i органiзацiйних заходiв з ефективного управлiння якiстю на всiх стадiях створення будiвельної продукцiї. Цi заходи включають сукупнiсть методiв та засобiв, спрямованих на забезпечення вiдповiдностi якостi будiвельно-монтажних робiт i закiнчених будiвництвом об’єктiв вимогам нормативної i проектної документацiї.

Питання управлiння якiстю будiвельної продукцiї згiдно iз додатком Ж є складовою частиною ПВР.

9.3 У процесi виробництва контроль якостi виконання будiвельно-монтажних робiт здiйснюють iнженерно-технiчнi працiвники будiвельної органiзацiї та атестованi служби контролю, якi входять до її складу або залучаються ззовнi, мають квалiфiкований персонал i вiдповiднi засоби контро люта вимiрювання.

9.4 Контроль якостi виконання робiт у процесi виробництва включає:

- вхiдний контроль проектно-кошторисної документацiї;

- вхiдний контроль конструкцiй, виробiв, матерiалiв та устаткування;

- операцiйний контроль виробничих процесiв;

- приймальний контроль будiвельно-монтажних робiт.

9.5 Пiд час вхiдного контролю проектно-кошторисної документацiї проводиться перевiрка її комплектностi, технологiчностi проектних рiшень та достатностi технiчної iнформацiї для виконання робiт.

9.6 Пiд час вхiдного контролю конструкцiй, виробiв, матерiалiв i устаткування перевiряється їх вiдповiднiсть вимогам робочої документацiї, паспортам, сертифiкатам та iншим супроводжувальним документам.

У разi виявлення невiдповiдностi матерiальних ресурсiв цим вимогам пiдрядник як сторона, вiдповiдальна за якiсть ресурсiв, якi використовуються на об’єктi, зобов’язаний вiдмовитись вiд їх прийняття iз своєчасним офiцiйним повiдомленням постачальника.

9.7 Операцiйний контроль виробничих процесiв здiйснюється в ходi виконання будiвельно-монтажних робiт i забезпечує своєчасне виявлення дефектiв i вжиття заходiв щодо їх запобiгання.

Пiд час операцiйного контролю перевiряється дотримання технологiї виконання будiвельно-монтажних робiт, їх вiдповiднiсть вимогам нормативних документiв нацiональних стандартiв України, державних будiвельних норм та правил, а також технологiчних документiв ПОБ, ПВР, технологiчних карт, схем операцiйного контролю якостi тощо.

Схеми операцiйного контролю якостi, як правило, мiстять у собi ескiзи конструкцiй з вiдображенням проектних розмiрiв, що контролюються, проектнi параметри фiзико-механiчних властивостей матерiалiв, допустимi вiдхилення вiд проектних показникiв, перелiки операцiй або процесiв, що контролюються виконавцем робiт за участю, за необхiдностi, будiвельної лабораторiї, геодезичної та iнших служб контролю, данi про склад, строки та способи контролю.

Особливу увагу в процесi операцiйного контролю слiд звертати на виконання спецiальних заходiв пiд час будiвництва у складних i нестандартних умовах у сейсмiчних районах, на просiдаючих ґрунтах, у районах зi зсувами i карстовими явищами, на пiдроблюваних територiях, в умовах ущiльненої забудови, у будiвництвi складних i унiкальних об’єктiв, зокрема, висотних (об’єктiв пiдвищеної поверховостI) тощо.

Результати операцiйного контролю заносяться до загального журналу робiт (додаток В).

9.8 Пiд час приймального контролю проводиться перевiрка якостi закiнчених будiвельно-монтажних робiт та вiдповiдальних конструкцiй.

В усiх випадках забороняється виконання наступних робiт до пiдтвердження вiдповiдної якостi виконання попереднiх прихованих робiт та вiдповiдальних конструкцiй.

9.8.1 Приймання прихованих робiт здiйснюється безпосередньо перед виконанням наступних робiт, якi їх закривають, про що складається акт за формою, наведеною у додатку К.

Основнi види робiт та конструкцiй, на якi складаються акти на закриття прихованих робiт, наведено у додатку Л. Перелiк видiв робiт на конкретному об’єктi будiвництва, для яких необхiдне складання актiв на закриття прихованих робiт, згiдно з ДБН А.2.2-3 наводиться у робочiй документацiї для будiвництва.

На вимогу iнвестора складаються також акти на закриття спецiальних видiв прихованих робiт та конструкцiй, що визначаються вiдомчими нормами на проектування та виконання робiт.

Приймання здiйснюється комiсiєю з представникiв будiвельно-монтажної органiзацiї, технiчного нагляду замовника та авторського нагляду (9.11).

9.8.2 Перелiк видiв робiт та конструкцiй, для яких необхiдне складання актiв промiжного приймання вiдповiдальних конструкцiй до закриття їх подальшими роботами, згiдно з ДБН А.2.2-3 наводиться у робочiй документацiї для будiвництва.

Вiдповiдальнi конструкцiї пiдлягають прийманню в процесi будiвництва по мiрi їх готовностi iз складанням акта промiжного прийняття цих конструкцiй за формою, наведеною у додатку М.

Приймання здiйснюється комiсiєю з представникiв будiвельно-монтажної органiзацiї, технiчного нагляду замовника та проектної органiзацiї (9.11).

9.9 Усi види контролю якостi виконання робiт на складних i унiкальних об’єктах проводяться з урахуванням особливих вказiвок i технiчних умов проекту (робочого проекту), що вiдображають у вiдповiдних актах.

За умови проведення науково-технiчного супроводу будiвництва об’єкта контроль якостi виконується з урахуванням програми цього супроводу.

9.10 3 метою перевiрки ефективностi контролю якостi виконання робiт в процесi виробництва будiвельна органiзацiя на всiх стадiях будiвництва вибiрково здiйснює iнспекцiйний контроль.

9.11 Протягом перiоду будiвництва згiдно iз Законом України «Про архiтектурну дiяльнiсть» здiйснюється авторський та технiчний нагляд за якiстю виконання робiт.

9.11.1 Авторський нагляд за вiдповiднiстю будiвельно-монтажних робiт проекту здiйснює генеральний проектувальник та залученi ним у разi необхiдностi спецiалiзованi субпiдряднi проектнi органiзацiї вiдповiдно до «Порядку здiйснення авторського нагляду пiд час будiвництва об’єкта архiтектури», ДБН А.2.2-4 та договору iз замовником.

9.11.2 Технiчний нагляд за дотриманням пiд час будiвництва проектних рiшень, вимог державних стандартiв, будiвельних норм i правил, а також за обсягами робiт забезпечує замовник згiдно з «Порядком здiйснення технiчного нагляду пiд час будiвництва об’єкта архiтектури».

У разi виявлення невiдповiдностi виконаних робiт установленим вимогам замовник приймає рiшення про усунення пiдрядником допущених недолiкiв або про зупинення будiвництва об’єкта.

9.12 Державний контроль якостi будiвельно-монтажних робiт протягом будiвництва об’єктiв здiйснюють iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю згiдно з «Положенням про державний архiтектурно-будiвельний контроль», «Положенням про iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi i Севастополi», а також органи державного пожежного нагляду, iншi органи державного нагляду (контролю).

Перевiрцi пiдлягають:

- наявнiсть документiв дозвiльного характеру на виконання робiт;

- вiдповiднiсть виконання пiдготовчих та будiвельних робiт, будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй вимогам державних стандартiв, будiвельних норм i правил, технiчним умовам, затвердженим проектним рiшенням;

- своєчаснiсть та якiсть проведення передбачених нормативно-технiчною i проектною документацiєю зйомок, замiрiв, випробувань;

- ведення журналiв робiт, паспортiв, актiв та протоколiв випробувань, сертифiкатiв тощо;

- дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв.

Правовi та органiзацiйнi засади, основнi принципи i порядок здiйснення державного нагляду (контролю), повноваження органiв державного нагляду (контролю), права, обов’язки та вiдповiдальнiсть суб’єктiв господарювання пiд час здiйснення державного нагляду (контролю) визначено законами України «Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi» та «Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi».

 

9.13 За результатами виробничого та iнспекцiйного контролю якостi будiвельно-монтажних робiт, авторського нагляду проектних органiзацiй, технiчного нагляду замовника, державного нагляду (контролю) вживають заходiв щодо усунення виявлених дефектiв та їх попередження.

Послуги

Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.